ترجمه و زیرنویس

  • انواع فایل های مجاز : zip, srt, docx.
    فایل به صورت zipبفرستید