• موسیقی
  • محصول کشاورزی
  • شیرینی
  • مواد غذایی

شیرینی پزی- پخت نان

شیرینی پزی شیرینی پوسته کوتاه ؛ساده ترین و شایع ترین شیرینی است. که با آرد، روغن وشکر ساخته شده، و به طور عمده در تارت ها این نوع استفاده می شود. همچنین شیرینی است که اغلب در ساخت پای سیب بکار می رود . روش ساخت این شیرینی از...