خدمات مهندسی و راه اندازی خطوط صنعتی – تولید واشتغال
  1. خدمات مهندسی و طراحی سیستمهای كنترل و برق و اتوماسیون  كارخانجات تولیدی و تامین تجهیزات مرتبط.
  2. بهینه سازی  و مدرنیزاسیون تجهیزات وسیستمهای كنترل وبرق واتو ماسیون صنعتی جهت جایگزینی سیستمهای قدیمی ،ساخت و تامین تجهیزات ونصب و راه اندازی.
  3. طراحی و انتخاب مناسب فنی واقتصادی سیستمها وتجهیزات در جهت تكمیل فرایند عملیات و افزایش بهره وری خطوط تولیدی وكاهش مصرف انرژی از جمله جایگزینی سیستمهای كنترل دور درایو و سافت استارتر بجای سیستمهای قدیمی كنترلی ، مطالعه وارائه طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی وپیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در كارخانجات تولیدی.
  4. خدمات ساخت ومونتاژ تابلوهای كنترل برق و اتوماسیون صنعتی ، تابلوهای درایو وسافت استارتر ، تابلوهای خازن ، تابلوهای حفاظت واندازه گیری و تابلوهای توزیع برق.